مصاحبه با رتبه ۵ کنکور ارشد سال ۹۵ رشته تغذیه

 مصاحبه با رتبه ۴۵ رشته آموزش ابتدایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

 

مصاحبه با رتبه برتر رشته علوم تربیتی آزمون کارشناسی ارشد۹۵

مصاحبه با رتبه ۱۳ مدیریت صنعتی آزمون کارشناسی ارشد۹۵

مصاحبه با رتبه ۵۳ بازرگانی آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

مصاحبه با رتبه برتر رشته حقوق در آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

مصاحبه با رتبه ۴۴ برق قدرت آزمون کارشناسی ارشد۹۵

مصاحبه با رتبه ۳ مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

مصاحبه با رتبه برتر آزمون دکتری رشته جغرافیا

مصاحبه با رتبه برتر رشته مدیریت آزمون دکتری ۱۳۹۵

مصاحبه با رتبه ۱۰ رشته باستان شناسی آزمون کارشناسی ارشد

مصاحبه با رتبه ۴۰ پرستاری آزمون کارشناسی ارشد

مصاحبه اختصاصی با رتبه شش آزمون دکتری معماری سال ۱۳۹۵

  مصاحبه اختصاصی با رتبه ۵ برق قدرت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵

مصاحبه با رتبه ۸۳ رشته شهرسازی آزمون کارشناسی ارشد۹۵

 مصاحبه با رتبه ۶۹ قدرت آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

مصاحبه با رتبه ۷ آزمون دکتری مواد ۱۳۹۵

مصاحبه با رتبه ۷۶ مجموعه مهندسی مکانیک، گرایش بیومکانیک مهندسی پزشکی۱۳۹۵

 

مصاحبه با آرزو مقدم رتبه ۹ و ۱۷ تربیت بدنی۱۳۹۵

 

مصاحبه با آقای حسین مالکی رتبه (۱) مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات و رتبه (۲) گرایش های کارآفرینی و منابع انسانی

 

مصاحبه با رتبه (۱) مهندسی صنایع سیستم سال ۹۵

 

مصاحبه با رتبه یک دکتری مدیریت کارآفرینی بین المللی

 

مصاحبه با رتبه یک مهندسی عمران- نقشه برداری آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

 

مصاحبه با رتبه یک مهندسی مکانیک ازمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵

 

مصاحبه با رتبه یک MBA آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵

 

مصاحبه با خانم سیما عالمی رتبه ۵ سلامت کنکور دکتری آزاد روانشناسی ۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا آقا زاده رتبه یک رشته مدیریت کارآفرینی بین المللی

مشاهده مصاحبه

 

سپیده بهرامی نسب رتبه یک رشته شیمی آلی

مشاهده مصاحبه

 

محمد جمال لو رتبه یک رشته مدیریت فناوری

مشاهده مصاحبه

 

حمید کلهر نیا رتبه یک رشته   حسابداری

مشاهده مصاحبه

 

محمدحسین نجفی رتبه یک   رشته ادبیات

مشاهده مصاحبه

 

سعید نیری رتبه یک رشته مدیریت کارآفرینی

مشاهده مصاحبه

 

سید مهدی حسینی گل افشانی رتبه یک رشته علوم سیاسی

مشاهده مصاحبه

 

مانی ظفر قندی رتبه یک رشته مدیریت دولتی

مشاهده مصاحبه

 

علی رستمیان رتبه یک رشته مدیریت کارآفرینی

مشاهده مصاحبه

 

فهیمه خرم نژاد،دکتری سخت است اما لذت دارد

 

علیرضا محمد کریم ، دکتری انتظارم را بر آورده کرد

 

سیده مهدیه حسینی، درس خواندن در مقطع دکتری تمام وقت است

 

محمود عسگری سوادجانی ، رتبه ۳ مهندسی هوافضا در کنکور دکترای سال ۱۳۹۱
مریم احمدی،  رتبه ۸ مجموعه زراعت در کنکور دکترای سال ۱۳۹۱
علی موسوی،رتبه ۴ رشته مهندسی فناوری اطلاعات در کنکور دکترای سال ۱۳۹۱٫
زهرا احسانی،رتبه ۷ سهمیه غیرآزاد و رتبه ۷۰ آزاد رشته مجموعه زبان شناسی در کنکور دکتری ۱۳۹۳
احسان برزنونی، رتبه ۲ مربی مجموعه مهندسی برق در کنکور دکترای سال ۹۳
حامد کیخا، رتبه ۶ آزاد رشته مجموعه مهندسی عمران در کنکور دکترای سال ۱۳۹۳

احمد حسین نژاد؛ رتبه ۳ مهندسی سیستم های انرژی کنکور دکترای ۱۳۹۲

 

زهرا سعیدیان؛ رتبه ۵ فوتونیک در کنکور دکترای سال ۱۳۹۲

 

حجت حق شناس لاری؛ رتبه یک ژئوفیزیک در کنکور دکترای سال ۱۳۹۲

 

رضا شربتی ؛  رتبه ۹ مجموعه مهندسی عمران کنکور دکترای سال ۱۳۹۲
فریناز کوچک، رتبه اول رشته مهندسی پلیمر در کنکور دکترای سال ۱۳۹۲
داوود جهانی، رتبه ۲ مجموعه زمین شناسی در کنکور دکترای سال ۱۳۹۲
علی نعیم آبادی، رتبه ۸ مهندسی پلیمر در کنکور دکترای سال ۹۲
ویدا آتشی،رتبه ۸ مجموعه علوم و مهندسی آب کنکور دکترای ۹۲
امین واعظ زاده، رتبه یک مجموعه مهندسی عمران کنکور دکترای سال ۹۳
زهرا مردی،رتبه ۳ رشته مهندسی پزشکی در کنکور دکترای سال ۱۳۹۲

ابوالفضل درویش آقاجانی؛ رتبه ۶ آزاد رشته مجموعه مهندسی پلیمر در کنکور دکترای سال ۱۳۹۳

حامد کیخا؛ رتبه ۶ آزاد رشته مجموعه مهندسی عمران در کنکور دکترای سال ۱۳۹۳

زهرا احسانی؛ رتبه ۷ سهمیه غیرآزاد و رتبه ۷۰ آزاد رشته مجموعه زبان شناسی در کنکور دکتری ۱۳۹۳

زهرا نوروزی؛ رتبه ۷ رشته مجموعه زبان انگلیسی در کنکور دکترای سال ۱۳۹۳

احسان برزنونی؛ رتبه ۲ مربی مجموعه مهندسی برق در کنکور دکترای سال ۹۳

 

مجتبی عبداللهی؛ رتبه ۶ رشته مهندسی شیمی در کنکور دکترای سال ۱۳۹۳

 سال ۱۳۹۳
مصاحبه با سیدبهنام خاکباز ، رتبه ۳ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۳ مجموعه مدیریت
مصاحبه با محمدصادق هاشمی ، رتبه ۱۱کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۳ مجموعه مدیریت
مصاحبه با آرمان دیلمی عضدی ، رتبه ۱۲ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۳ مجموعه مدیریت
مصاحبه با ارسلان یارویسی ، رتبه ۱۵ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۳ مجموعه مدیریت
مصاحبه با سامان رضوی شاهرودی ، رتبه ۱۸ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۳ مجموعه مدیریت
مصاحبه با میلاد وفادار ، رتبه ۲۱ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۳ مجموعه مدیریت
مصاحبه با حمیدرضا بوستانی، رتبه ۳۹ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۳ مجموعه مدیریتسال ۱۳۹۲
مصاحبه با سکینه حاتمی، رتبه ۲۷ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۲ مجموعه مدیریت
مصاحبه با جعفر باپیری، رتبه ۲۹ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۲ مجموعه مدیریت
مصاحبه با الهه نوری، رتبه ۴۱ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۲ مجموعه مدیریتمصاحبه با سید علیرضا هاشمی نکو ، رتبه ۳ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۲ رشته کارآفرینیمصاحبه با نیما پازوکی، رتبه ۱۰ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۲ مجموعه مالیمصاحبه با فهیمه لسان طوسی، رتبه ۱۳ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۲ مجموعه آینده پژوهیمصاحبه با مهدی نیک روش، رتبه ۷ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۲ رشته حسابداریمصاحبه با جمال صوفیه، رتبه ۳ کنکور دکتری سراسری سال ۱۳۹۱ رشته کارآفرینی

خانم پدیده نادری(رتبه ۵ دکتری شیمی تجزیه)

خانم مهدی خانی رتبه یک دکتری روانشناسی 

محمد شعاری رتبه یک دکتری دانشگاه آزاد رشته عمران

فهیمه دهقانی،رتبه یک دکتری در رشته شیمی معدنی

 پیمان پراویان رتبه یک دانشگاه آزاد رشته دامپروری

 

 

 
#