مواد امتحانی و ضرائب آزمون دکتری سال تحصیلی۹۶-۹۵ دانشگاه شیراز به شرح زیر است:

۱- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۲-دانشکده الهیات

۳-دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۴- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۵- دانشکده دامپزشکی

۶- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

۷- دانشکده کشاورزی

۸-دانشکده مهندسی

۹- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۱۰- دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز

۱۱- دانشکده مهندسی مکانیک

۱۲- دانشکده علوم

 
#

اشتراک این خبر در :