آرای صادره در نودمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی به منظور اعمال در آزمون دستیاری پزشکی سال ۹۸ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رای صادره در نودمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۱ آذر ۹۷ به منظور اعمال در چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی منتشر شد.

داوطلبان متقاضی شرکت در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی باید با مطالعه این آرا نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

بر اساس رای این دوره از شورای آموزش پزشکی و تخصصی، رشته های قلب و عروق، جراحی قفسه صدری، نفرولوژی و جراحی کودکان به عنوان رشته تخصصی از چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی با طول دوره حداکثر ۵ سال تصویب شد.

از سال تحصیلی ۹۸-۹۷ رشته تخصصی طب سالمندان حذف می شود و پذیرش از طریق آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی انجام نخواهد شد.

پذیرش رشته تخصصی بالینی پزشکی اجتماعی از سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به مدت دو دوره متوقف می شود.

جدول ضرایب گروه های درسی آزمون پذیرش دستیار برای رشته های مختلف تخصصی:

رشته های تخصصی/ گروه درسی زیر گروه سوالات
گروه درسی یک گروه درسی دو گروه درسی سه گروه درسی چهار گروه درسی پنج
زیر گروه آموزشی ۱ داخلی، قلب و عروق، پوست، طب کار، پزشکی قانونی، پزشک خانواده، آسیب شناسی، طب فیزیکی و توانبخشی، نفرولوژی ۲ ۴ ۲ ۲ ۲
زیر گروه آموزشی ۲ جراحی عمومی، جراحی قلب و عروق، جراحی کودکان، جراحی قفسه صدری، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن، چشم پزشکی ۴ ۲ ۲ ۲ ۲
زیر گروه آموزشی ۳ کودکان، بیماری های عفونی ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
زیر گروه آموزشی ۴ طب اورژانس، بیهوشی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، پزشکی ورزشی، رادیو آنکولوژی، پزشکی هسته ای، رادیولوژی، طب هوا و فضا ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
زیر گروه آموزشی ۵ روان پزشکی، بیماری های مغز و اعصاب ۲ ۳ ۲ ۲ ۴
 
#

اشتراک این خبر در :