جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی گفت: یکی از موضوعات مطرح شده پیشنهاد حوزه دانشجویی و فرهنگی در مورد معادل سدانشگاه آزادازی دوره های آموزشی فرهنگی معرفت رضوی با یکی از دروس معارف بود که با توجه به برنامه زمان بندی و آزمون درس به تصویب اعضا رسید.

وی با بیان اینکه شیوه نامه پذیرش دانشجو در واحد لبنان یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود، خاطرنشان کرد: موضوع پذیرش دانشجو در واحد لبنان با توجه به شرایط پذیرش بدون آزمون و آیین نامه های موجود به تصویب رسید.

دکتر رهایی با بیان اینکه در این جلسه مصوب شد آزمون جامع دوره دکتری در نیمه اول دی ماه ۱۳۹۷ برگزار شود، اظهار داشت: این موضوع با توجه به تأخیر در ارائه منابع به دانشجویان و در جهت امکان آمادگی بیشتر آنها صورت گرفت و این آزمون با نظارت استانی برگزار می شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در برگزاری آزمون جامع از مشارکت اساتید تدریس کننده دروس در همه واحدها در طراحی سؤال استفاده خواهد شد.

دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

متن دستورالعمل به شرح زیر است:

پیرو شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی – پژوهشی به شماره ۳۰/۸۲۶۳۴ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ و به منظور یکسان سازی نحوه برگزاری و اجرای مناسب ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی، آزمون مذکور برای کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی (آموزشی – پژوهشی) از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷ و بعد از آن با فرآیند زیر برگزار خواهد شد.

ماده ۱- ارزیابی جامع در محل های تعیین شده توسط کمیته برگزاری استان (با هماهنگی واحدهای دانشگاهی) و با نظارت آن کمیته و اداره کل نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه برگزار می شود.

ماده ۲- ارزیابی جامع در هر سال تحصیلی دو نوبت برگزار می گردد. زمان برگزاری ارزیابی جامع برای نیمسال اول هر سال تحصیلی از ابتدای هفته آخر آبان ماه تا پایان هفته اول آذر ماه (بازه زمانی دو هفته) و در نیمسال دوم از ابتدای هفته آخر اردیبهشت ماه تا پایان هفته اول خرداد ماه (بازه زمانی دو هفته) می باشد.

تبصره- تاریخ و ساعت دقیق برگزاری ارزیابی حداقل یک ماه قبل از زمان برگزاری آن، توسط کمیته برگزاری و از طریق استان اعلام خواهد شد.

ماده ۳- واجدین شرایط ثبت نام در ارزیابی جامع (ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۰/۸۲۶۳۴ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ و بخشنامه شماره ۳۰/۳۵۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴) می بایست مطابق تقویم آموزشی نسبت به ثبت نام در واحد دانشگاهی اقدام نمایند.

ماده ۴- به منظور مدیریت امور اجرایی برگزاری ارزیابی جامع استانی، در هر استان کمیته برگزاری متشکل از ۵ نفر از بین اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان (معاونین آموزشی واحدهای استان با مرتبه علمی حداقل استادیاری) از طریق رای گیری تعیین میگردند. رئیس شورای آموزشی استان به عنوان رئیس این کمیته بوده و احکام اعضاء توسط دبیر هیات امنای استان صادر می گردد. وظیفه کمیته برگزاری استان به شرح زیر می باشد:

الف- اعلام زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون جامع در هر نیمسال به واحدهای دانشگاهی استان مربوطه از طریق دبیرخانه استان

ب- بررسی و تایید نهایی فهرست عناوین درسی اعلام شده توسط کارگروه های تخصصی

ج- نظارت بر فرایند برگزاری آزمون جامع (امتحان، تصحیح اوراق و اعلام نتایج)

د- نظارت بر اجرای دقیق ارزیابی شفاهی آزمون جامع

تبصره ۱- در استان هایی که امکان تکمیل اعضای کمیته بر اساس ماده ۴ فراهم نباشد، استان می تواند با هماهنگی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی از بین اعضای هیات علمی با تجربه با مرتبه حداقل استادیاری استفاده نماید.

تبصره ۲- اعضای کمیته برگزاری یاد شده در ماده ۴، الزاماً می بایست از واحدهای دانشگاهی دارای مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی انتخاب شوند.

ماده ۵- در هر رشته یک کارگروه تخصصی استانی ۳-۷ نفره از اعضای هیات علمی (ترجیحاً تمام وقت) متخصص در رشته واحدهای استان تشکیل می شود. هر یک از واحدهای مجری رشته در مقطع دکتری می توانند عضو هیات علمی متخصص در رشته را به استان پیشنهاد نمایند. پس از بررسی و تایید نهایی کمیته برگزاری، احکام اعضای کارگروه از سوی دبیر هیات امنای استان صادر می گردد. رئیس کارگروه تخصصی از بین اعضاء و ترجیحاً با بالاترین مرتبه علمی انتخاب می شود. وظیفه این کارگروه به شرح ذیل می باشد:

الف- تعیین عناوین و موضوع های آزمون جامع بر اساس پیشنهادات واحدهای مجری رشته در استان

ب- تعیین طراحان سوالات آزمون از بین مدرسان واحدهای استان از هر عنوان با موضوع حداقل ۲ نفر طراح سوال باشند.

ج- تعیین و اعلام منابع درسی به کمیته برگزاری

د- نظارت علمی- تخصصی بر روند آزمون

تبصره ۱- با عنایت به اینکه آزمون جامع با هدف سنجش احراز توانایی علمی و تخصصی جهت آغاز فعالیت پژوهشی دانشجو می باشد، فهرست عناوین موضوعات تعیین شده (حداقل ۳ و حداکثر ۵ موضوع) و منابع مرتبط با آنها توسط کمیته برگزاری هر استان، می بایست حداقل یک ماه قبل از زمان برگزاری بخش کتبی آزمون جامع از طریق استان به اطلاع واحدهای دانشگاهی مربوطه رسانده شود. هر یک از واحدهای دانشگاهی ملزم به اطلاع رسانی عناوین یاد شده به دانشجویان می باشند.

تبصره ۲- کارگروه تخصصی می تواند در صورت ضرورت به منظور طرح سؤال، نسبت به معرفی سایر اساتید مرتبط با رشته تخصصی اقدام نماید.

ماده ۶- تصحیح اوراق امتحانی، توسط مدرسین هر یک از گروه های تخصصی در واحدهای دانشگاهی صورت می پذیرد.

ماده ۷- بخش شفاهی ارزیابی جامع، مطابق ضوابط یاد شده در تبصره ۴ ماده ۴ شیوه نامه شماره ۳۰/۸۲۶۳۴ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ با حضور برخی از اعضای کارگروه تخصصی و توسط مدرسین هر یک از گروه های تخصصی در واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و پس از اجرای بخش کتبی ارزیابی جامع، برگزار می گردد.

تبصره ۱- زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون جامع، حداکثر تا پایان هفته دوم بازه زمانی اعلام شده توسط کمیته برگزاری استان می باشد.

تبصره ۲- نتایج نهایی آزمون جامع پس از برگزاری بخش شفاهی و تایید توسط کارگروه های تخصصی و کمیته برگزاری، از سوی استان به واحدهای دانشگاهی اعلام خواهد شد.

ماده ۸- مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و هر گونه پاسخگوئی قانونی مترتب بر آن، بر عهده کمیته برگزاری استان است، نظارت بر اجراء بر عهده اداره کل ارزیابی و نظارت آموزشی دانشگاه و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (سازمان مرکزی) می باشد.

ماده ۹- این دستورالعمل در یک مقدمه، ۹ ماده و ۷ تبصره در جلسه شماره ۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و جلسه شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه به تصویب رسید و برای کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷ و بعد از آن امتحان جامع را اخذ می نمایند، لازم الاجرا می باشد.

 
#

اشتراک این خبر در :