دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد برای مدت نه ماه و در زمینۀ “کاربرد روش های یادگیری ماشین در شبکه های اقتضایی” پژوهشگر پسادکتری جذب نماید. پژوهشگر انتخاب شده زیرنظر و راهنمایی آقای دکتر سید علی قرشی فعالیت خواهد نمود.

متقاضیان لازم است دانش آموختۀ دکتری در رشتۀ مهندسی برق – مخابرات گرایش سیستم بوده و ظرف دو سال اخیر فارغ التحصیل شده باشند. متقاضیان همچنین لازم است سابقۀ علمی (مانند مقالات چاپ شده در مجلات معتبر و پروپوزال های مورد قبول واقع شده) در زمینۀ مکان یابی، رهگیری، و یادگیری ماشین داشته باشند. تسلط بر بهینه سازی نیز مزیت مهمی محسوب خواهد شد.

واجدین شرایط می توانند رزومۀ علمی و فرم تقاضای خود را در قالب فرم های موجود در سایت دانشگاه، بخش فرم ها و آیین نامه های معاونت پژوهشی (دورۀ فرادکتری) تا تاریخ ۹۷/۷/۱ به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.

پژوهشیار پسادکتری

 
#

اشتراک این خبر در :