نکته ای قابل تامل که در اخذ شهریه دورهای شبانه دانشگاه های سراسری وجود دارد عدم تطابق شهریه در رشته های یکسان در دانشگاه های مختلف است، به طور مثال دانشگاه تربیت مدرس در گروه آموزشی علوم انسانی کمتر از ۸۰۰ هزار تومان دریافت می کند در حالی که دانشگاه شهید بهشتی بیش از دو میلیون تومان در همان گروه آموزشی برای دوره هایی شبانه کارشناسی ارشد خود اخذ می کند.

به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با پایان یافتن زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری و انتخاب رشته کارشناسی ارشد معمولا دانشجویان در این ایام به دنبال کسب اطلاع از شهریه دانشگاه های مختلف هستند. غیر از دوره روزانه دانشگاه سراسری که تحصیل در آن برای دانشجویان به صورت کاملا رایگان امکان پذیر است، تحصیل در سایر دوره ها اعم از نوبت دوم ( شبانه )، غیرانتفاعی، پیام نور، مجازی، مجازی پیام نور و پردیس خودگردان با پرداخت شهریه همراه است.

نکته ای قابل تامل که در اخذ شهریه دورهای شبانه دانشگاه های سراسری وجود دارد عدم تطابق شهریه در رشته های یکسان در دانشگاه های مختلف است، به طور مثال دانشگاه تربیت مدرس در گروه آموزشی علوم انسانی کمتر از ۸۰۰ هزار تومان دریافت می کند در حالی که دانشگاه شهید بهشتی بیش از دو میلیون تومان در همان گروه آموزشی برای دوره هایی شبانه کارشناسی ارشد خود اخذ می کند.

در جدول زیر تعدادی میزان دریافتی دانشگاه های سراسری از دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۷ نشان داده شده است.

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه دانشگاه تهران سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶      

گروه آموزشی

شهریه ثابت

متغیر هر واحد نظری

متغیر هر واحد عملی

شهریه پایان‌نامه

علوم انسانی و علوم رفتاری

۸۵۵۰۰۰

۱۴۳۰۰۰

۲۱۵۰۰۰

۵۳۷۰۰۰

سایر گروه‌ها

۸۹۴۰۰۰

۲۱۵۰۰۰

۳۲۲۰۰۰

۵۳۷۰۰۰

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه واحد پایان‌نامه

نظری

کارگاهی

کلیه رشته‌ها

۱۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

MBA

۶۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تحصیلی ۹۷- ۹۶

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر هر واحد عملی

شهریه هر واحد پروژه

۹۲۵۰۰۰

۲۲۰۰۰۰

۳۲۰۰۰۰

۳۶۰۰۰۰

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر هر واحد عملی

شهریه هر واحد پایان‌نامه

علوم انسانی

۱۷۱۷۰۰۰

۱۷۵۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۳۵۹۰۰۰

سایر گروه‌ها

۲۱۴۵۰۰۰

۱۷۵۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

۴۵۹۰۰۰

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه دانشگاه صنعتی اصفهان سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه متغیر هر واحد پایان‌نامه

نظری

آزمایشگاهی

و کارگاهی

کلیه رشته‌ها

۹۳۸۰۰۰

۲۹۸۰۰۰

۴۹۶۰۰۰

۷۴۴۰۰۰

آموزش زبان انگلیسی

۵۶۲۰۰۰

۱۵۹۰۰۰

۳۹۶۰۰۰

۵۹۳۰۰۰

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه دانشگاه صنعتی شیراز سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

شهریه ثابت

شهریه هر واحد نظری

شهریه هر واحد عملی

شهریه هر واحد دروس خاص (پروژه، پایان‌نامه، سمینار، رساله)

۱۷۸۰۰۰۰

۳۵۵۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۸۹۰۰۰۰

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه متغیر هر واحد پایان‌نامه

علوم انسانی

۹۲۷۰۰۰

۱۵۹۰۰۰

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

۳۹۷۰۰۰

۵۹۵۰۰۰

سایر گروه‌ها

۹۹۲۰۰۰

۲۳۸۰۰۰

۳۹۷۰۰۰

۵۹۵۰۰۰

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه دانشگاه الزهرا سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد

پروژه

علوم انسانی

۷۷۴۰۰۰

نظری

عملی

نظری

عملی

۱۵۰۰۰۰

۲۵۵۰۰۰

۴۳۰۰۰۰

۵۳۸۰۰۰

سایر گروه‌ها

۸۶۰۰۰۰

۱۷۲۰۰۰

۲۵۸۰۰۰

۴۳۰۰۰۰

۵۳۸۰۰۰

شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر

هر واحد پایان نامه

خدمات رسانی

علوم انسانی

۶۰۰۰۰۰

هر واحد عملی

هر واحد پایه

هر واحد تخصصی

هر واحد عملی

۴۱۲۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۱۲۳۰۰۰

۱۲۴۰۰۰

۱۲۳۰۰۰

۱۸۵۰۰۰

سایر گروه‌ها

۷۲۶۰۰۰

۱۶۵۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

۱۶۵۰۰۰

۳۰۲۰۰۰

۴۱۲۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

شهریه کارشناسی‌ارشد شبانه دانشگاه تربیت مدرس سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد

شهریه هر واحد صلاحیت مدرسی

شهریه متغیر هر واحد پایان‌نامه

نظری

جبرانی نظری

عملی

جبرانی عملی

۱۳۴۰۰۰

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

علوم انسانی

۷۵۶۰۰۰

۱۳۵۰۰۰

۶۸۰۰۰

۲۰۲۰۰۰

۱۰۱۰۰۰

۳۳۶۰۰۰

۵۰۴۰۰۰

سایر گروه‌ها

۸۱۲۰۰۰

۲۰۲۰۰۰

۱۰۸۰۰۰

۳۰۲۰۰۰

۱۵۲۰۰۰

۱۳۴۰۰۰

۳۳۶۰۰۰

۵۰۴۰۰۰

 

 
#

اشتراک این خبر در :