• با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان ها، بانک تجارت به منظور اشاعه امر پژوهش و استفاده از ظرفیت های علمی دانشجویان، با استقبال از ارایه موضوعات نوین و اثرگذار در حوزه بانکداری، مبادرت به بررسی طرحنامه های پایان نامه ای و گزینش موارد مطلوب نظر بانک می نماید.

   بورسیه

  • پایان نامه های دانشجویی

   بانک تجارت برای آن دسته از پایان نامه های دانشجویی در حوزه بانکی که نتایج آنها کاربردی بوده و در ارتقاء بهـره وری و نوآوری بانک موثر باشد، حمایت مالی/ اطلاعاتی در نظر می گیرد. بدین منظور ضمن اعلام عناوین اولویت‏های پایان نامه‏ای ذیل، از دانشجویان محترم تقاضا می شود طرحنامه مربوطه را طی مراحل ذیل ارسال نمایند.

   توجه: بدیهی است مراتب، در صورت تایید، متعاقبا توسط اداره مطالعات و برنامه ریزی به دانشجو جهت انجام مراحل بعدی منعکس می گردد

    فرم مربوط به طرح پیشنهادی پایان نامه (مخصوص دانشجویان محترم) :

 
#

اشتراک این خبر در :