دانشگاه مفید شرایط تحصیل رایگان در دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ این دانشگاه در رشته فلسفه را اعلام کرد.

پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در دکتری فلسفه دانشگاه مفید، به شرط دارا بودن شرایط زیر، به صورت رایگان در این دانشگاه تحصیل می‌نمایند.

۱- معدل کل دانشجو مساوی یا بالاتر از معدل معیار باشد.
{معدل معیار برابر است با هفده یا میانگین نمرات دانشجویان این رشته درهشت نیمسال گذشته، هر کدام که بالاتر باشد. معدل معیار توسط معاونت آموزشی محاسبه و به اطلاع دانشجویان می‌رسد.}

۲- دانشجو در هیچ کدام از درس ها یا امتحانات مردود نشود و مقاله ‌نهایی درس ها را در موعد مقرر تحویل دهد.

۳- دانشجو در طول نیمسال تحصیلی، هر هفته حداقل سه روز جمعا به مدت بیست ساعت در دانشگاه حضور داشته باشد و به مطالعه و تحقیق بپردازد.

۴- دانشجو حداکثر در هشت نیمسال تحصیلی فارغ‌التحصیل شود.

ب) در صورتی که در یک نیمسال معدل کل دانشجو از معدل معیار کمتر شود، دانشجو باید بر اساس جدول زیر کل شهریه تحصیل در آن نیمسال را بپردازد.
پ) در صورت یکه دانشجو شرط معدل را کسب کند، اما در درسی مردود شود، باید بر اساس جدول شهریه، شهریه درس مردود شده و شهریه اخذ مجدد آن درس را پرداخت نماید.
ت) در صورتی که دانشجو مقاله نهایی درس خود را تا مهلت مقرر که نهایتاً تاریخ امتحان آخر نیمسال آن درس است تحویل ندهد، چنانچه استاد با اجازه دانشکده مقاله را با تأخیر تحویل بگیرد، به ازاء هر هفته تأخیر در تحویل مقاله، دانشجو مکلف است یک هشتم شهریه آن درس را پرداخت نماید. دانشکده نمی‌تواند بیش از هشت هفته برای تأخیر مهلت دهد.
ج) در صورتی که در یک نیمسال، دانشجو شرط حضور در دانشگاه را رعایت نکند، مکلف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند.
ث) در صورتی که دانشجو در هر کدام از سه قسمت امتحان جامع مردود شود، مکلف است یک سوم شهریه کامل آن نیمسال را پرداخت کند.
چ) در صورتی که تحصیل دانشجو بیش از هشت نیمسال به طول بیانجامد، مکلف است شهریه کامل نیمسال نهم و بعد آن را پرداخت نماید.
ح) شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دکتری فلسفه دانشگاه مفید براساس جدول زیر محاسبه می‌شود. مبالغ این جدول هر سال ممکن است به تناسب افزایش شهریه‌های دانشگاه، افزایش یابد.
شهریه دوره دکتری فلسفه دانشگاه مفید
شهریه ثابت هر ترم ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شهریه متغیر هر واحد تخصصی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شهریه هر واحد رساله ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 
#

اشتراک این خبر در :