با عنایت به دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۹/۲۵۴۴۰۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲، دانشجویانی که تصمیم به لغو تعهد رایگان دارند باید پس از مطالعه دقیق آیین نامه ، مدارک خود را به این امور ارائه نمایند.همچنین براساس بخشنامه ۴/۲۷۷۴۳۴ مورخ ۹۶/۱۱/۳ سازمان امور دانشجویان از تاریخ ۹۶/۱۲/۱ لغو تعهد آموزش رایگان فقط از طریق “سامانه جامع امور دانشجویی(سجاد)” انجام می پذیرد.

دانلود جدیدترین دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

 
#

اشتراک این خبر در :