یکی از نکات مهم این انتخاب رشته امکاناتی است که دانشگاه برای پذیرفته شدگان خود ارائه می دهند، یکی از مسائل مهم برای دانشجویان ارائه و یا عدم ارائه خوابگاه از طرف دانشگاه است. هزینه های زیاد خوابگاه ها در صورتی که دانشگاه ها حاضر به ارائه این امکانات را نداشته باشد می تواند دانشجویان را به مشکل بیاندازد.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تنها دو روز تا پایان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ باقی مانده است، یکی از نکات مهم این انتخاب رشته امکاناتی است که دانشگاه برای پذیرفته شدگان خود ارائه می دهند، یکی از مسائل مهم برای دانشجویان ارائه و یا عدم ارائه خوابگاه از طرف دانشگاه است. هزینه های زیاد خوابگاه ها در صورتی که دانشگاه ها حاضر به ارائه این امکانات را نداشته باشد، می تواند دانشجویان را به مشکل بیاندازد.

لیست زیر ارائه خوابگاه و یا عدم این امکانات در مورد دانشگاه های مختلف را نشان می دهد، لیستی که برای دانشجویانی که قصد دارند در شهر دیگری اقدام به تحصیل کنند یقینا مهم خواهد بود.

 
#

اشتراک این خبر در :