فراخوان دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون در مهر ماه ۹۸ منتشر شد.

دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد براساس آئین نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان اقدام به پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ نماید.

مهمترین ضوابط اعمال شده برای استخراج اسامی به شرح زیر می باشد:

– گذراندان حداقل سه چهارم کل واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی در شش نیمسال نخست تحصیل

– دانشجو می‌بایست در بین هم ورودی‌ها جزء %۱۵ برتر باشد.

– داشتن حداقل معدل اعلام شده از سوی گروه های آموزشی در پایان شش نیمسال نخست تحصیل

– عدم تجاوز طول سنوات تحصیل از هشت نیمسال

داوطلبان دانشگاه سیستان و بلوچستان تا تاریخ ۹۸/۱/۳۰ فرصت دارند شخصاً به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه و با تحویل یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی (خوانا) و تکمیل فرم درخواست جهت ثبت نام در رشته اول و یا در صورت داشتن شرایط، در گرایش های دیگر ثبت نام نمایند.

لازم به توضیح است جهت انتخاب رشته گرایش کارشناسی ارشد از اطلاعات جدول الف استفاده نمایند تا چنانچه در رشته گرایش اول خود شرط معدل لازم را ندارند در صورت تمایل در دیگر گرایش های رشته خود تقاضا دهند.

علاقه مندان سایر دانشگاه ها بایستی تا مورخ ۹۸/۱/۳۰ مدارک خود را به آدرس زاهدان، خیابان دانشگاه، بلوار بهارستان، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، صندوق پستی۹۸۷-۹۸۱۳۵حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، گروه استعدادهای درخشان پست نمایند.

بدیهی است مدارکی که پس از تاریخ ۹۸/۱/۳۰ تحویل پست گردند بررسی نمی شوند.

شرایط لازم: (علاقه مندان سایر دانشگاه ها)

– متقاضی بایستی در پایان شش نیمسال نخست تحصیل حداقل سه چهارم کل واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی را گذرانده باشد.

– متقاضی بایستی در پایان شش نیمسال نخست تحصیل در بین هم ورودی ها جزء % ۱۵ برتر باشد.

– متقاضی بایستی حداقل معدل لازم اعلام شده از سوی گروه های آموزشی را در پایان شش نیمسال نخست تحصیل داشته باشد.

– طول سنوات تحصیل متقاضی نباید از هشت نیمسال تجاوز نماید.

مدارک لازم جهت ارسال: (علاقه مندان سایر دانشگاه ها)

– تکمیل فرم الف با مهر و امضای معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل
– تکمیل فرم ب
– یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی( خوانا و پررنگ)
– اصل فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ شناسه ۰۰۱۰۱۶۰۲۰۰۰۰۰۰۰۸۶ نزد بانک ملی. لطفا در فیش واریزی نام و نام خانوادگی متقاضی ذکر گردد.

تذکر: مدارکی که پس از تاریخ ۹۸/۱/۳۰  تحویل پست شوند یا ناقص ارسال گردند بررسی نمی شوند.

فایل پیوست

دومین فراخوان دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی در مهر ماه ۹۸

 
#

اشتراک این خبر در :