دانشگاه مراغه

جزئیات پذیرش بدون کنکور دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته در دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشگاه مراغه منتشر شد.

دانشگاه مراغه بر اساس آیین نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون، در تمامی رشته ها و گرایش های جدول ذیل از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشجو می پذیرد.

رشته‌های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه مراغه

دانشکدهگروه آموزشیرشتهگرایش
علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهریآمایش شهری
علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهریمحیط‌زیست شهری
علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهریبرنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهری
علوم انسانیزباناموزش زبان انگلیسی –
علوم پایهریاضیریاضی محضهندسه (توپولوژی)
علوم پایهریاضیریاضی محضجبر
علوم پایهریاضیریاضی کاربردیآنالیز عددی
علوم پایهریاضیریاضی محضآنالیز
علوم پایهزیست شناسیزیست‌شناسی گیاهیفیزیولوژی
علوم پایهزیست شناسیژنتیک
علوم پایهزیست شناسیزیست‌فناوریمیکروبی
علوم پایهشیمیشیمیشیمی فیزیک
علوم پایهشیمیشیمیشیمی الی
علوم پایهشیمیشیمیشیمی معدنی
علوم پایهشیمیشیمیشیمی تجزیه
علوم پایهشیمیشیمینانوشیمی
فنی و مهندسی عمرانمهندسی عمرانمدیریت منابع آب
فنی و مهندسی عمرانمهندسی عمرانسازه
فنی و مهندسی عمرانمهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی
فنی و مهندسی مکانیکمهندسی مکانیکساخت و تولید
فنی و مهندسی موادنانو فناورینانو مواد
فنی و مهندسی مهندسی شیمیمهندسی پلیمرفراورش
کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیسبزی ها
کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیگیاهان دارویی
کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیدرختان میوه
کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیگیاهان زینتی
کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیتولید محصولات گلخانه‌ای
کشاورزیعلوم و مهندسی خاکمدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاکشیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
کشاورزیعلوم و مهندسی خاکمدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاکبیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
کشاورزیعلوم و مهندسی خاکمدیریت منابع خاکمنابع خاک و ارزیابی اراضی
کشاورزیعلوم و مهندسی خاکمدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاک
کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیژنتیک و به‌نژادی گیاهی
کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیآگرواکولوژی
کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیاگرو تکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیاگرو تکنولوژیاکولوژی گیاهان زراعی
کشاورزیگیاهپزشکیحشره شناسی کشاورزی

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﻘﺎضیان ارشد بدون آزمون دانشگاه مراغه

۱- دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) که پس از ۶ نیمسال (بدون احتساب نیمسال تابستان) با گذراندن سه چهارم واحد درسی جزء ۱۵ درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در ۸ نیمسال (۹۸/۰۶/۳۱) فارغ‌التحصیل گردند.

تبصره: در صورتی که پانزده درصد برتر به دلیل عدم تقاضا از مزایای این آیین نامه استفاده ننمایند تنها دانشجویان دانشگاه مراغه که جزء ۲۵ درصد برتر می باشند می توانند جهت پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.

۲- متقاضی باید از ورودی های مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۴-۹۵ دانشگاه مربوطه باشد. پذیرش صرفاً برای سال تحصیلی بلافاصله دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار امکان پذیر می باشد.

۳- پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.

۴- دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی-غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس‌های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه نمی‌باشند. با توجه به اینکه مبلغ واریز شده و ﻣﺪارک ارسال شده به هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد، لذا دانشجویان این دانشگاه‌ها از پرداخت وجه و ارسال مدارک جداً خودداری نمایند

ظرفیت پذیرش

ظرفیت پذیرش به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون در هر یک از رشته های جدول ذیل این اطلاعیه و تا ۲۰% ظرفیت دوره روزانه رشته مربوطه در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ می باشد.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ثبت نام ارشد بدون کنکور

□ تصویر شناسنامه
□ تصویر کارت ملی (پشت و رو)
□ کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی)
□ فیش واریزی به مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب: ۵۴۶۰۹۹۰۲۴ – بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه – به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال فیش مربوطه به همراه مدارک.
□ دو قطعه عکس پشت نویسی شده که بر روی فرمهای ثبت نامی با الصاق گردد.
□ فرم درخواست
□ فرم اطلاعات آموزشی

متقاضیان محترم ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ آدرس: مراغه : اتوبان امیر کبیر- میدان مادر- دانشگاه مراغه – کد پستی ۸۳۱۱۱-۵۵۱۸۱ – صندوق پستی ۵۳۳، مدیریت آموزشی و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه مراغه ارسال نمایند.

در ضمن درج ﻋﺒـﺎرت “ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ۹۹-۱۳۹۸” روی ﭘﺎﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی پایگاه اینترنتی داﻧﺸﮕﺎه مراغه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و یا از طریق شماره موبایل موجود در فرم ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.
 
توضیحات:

۱- قبل از تکمیل و ارسال مدارک حتما آیین نامه مربوط به استعدادهای درخشان را مطالعه فرمایید.
۲- مدارک ارسالی و مبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
۳- بر اساس آیین نامه، دانشگاه از پذیرش مدارک دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معذور است.
۴- ارسال مدارک فقط از طریق پست انجام گیرد و از تحویل دستی مدارک خودداری گردد.
۵- مطابق آیین نامه یادشده، دانشجویانی که طول تحصیل آنان بیشتر از ۸ نیمسال بوده و از زمان فارغ التحصیلی شان بیشتر از یک نیمسال تحصیلی گذشته باشد مجاز به استفاده از این فراخوان نمی باشند.

جهت دریافت فرم درخواست پذیرش کلیک کنید

 
#

اشتراک این خبر در :