دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته روانشناسی بالینی دعوت به همکاری نمود

متقاضیان محترم جهت ارائه پرونده تا پایان وقت اداری مورخ 20/4/98 به معاونت آموزشی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

لازم به تاکید است، مهلت تعیین شده برای این فرراخوان غیر قابل تمدید خواهد بود.

ردیفنام رشتهمقطع تحصیلیتعدادجنسیت
۱روانشناسی بالینیدکتری۱زن /مرد

شرایط عمومی:
–        تدین به دین مبین اسلام با یکی از ادیان رسمی کشور
–        تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
–        عدم تعهد خدمت به سایر دانشگاهها و یا موسسات وابسته به آن
–        عدم وابستگی استخدامی به سازمانها، موسسات آموزشی عالی ویا سایر نهادهای دولتی


حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیات علمی  آموزشی – متعهد خدمت در
دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • داشتن معدل ۱۷ و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکتری حرفه ای ،ارشد و Ph.D
 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی)
 • داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده ISI به عنوان نفر اول یا نویسنده رابط
 • کسب حداقل ۷۰% نمره آزمون مصاحبه
 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل 30 امتیاز بر اساس شاخص های ذیل :

الف) فعالیت آموزشی: ( حداقل ۱۲ امتیاز ، حداکثر ۲۴ امتیاز)

 • ارائه فعالیت تدریس به عنوان مدرس حداقل ۱۲ واحد درسی سالانه یا حداقل ۸۰ درصد فعالیت  بالینی مورد انتظار با تایید بخش ،مدیر گروه و دانشکده مربوطه (هرواحد درسی ۵/۱ امتیاز)

          ب) فعالیت تحقیقاتی : (حداقل ۵ امتیاز )
۱) چاپ مقاله

 • چاپ حداقل یک مقاله ISI  به عنوان نویسنده رابط (هر مقاله ۵ امتیاز)
 • نفراولیانویسندهرابطمقالات PubMed یا Scopus: ( هرمقاله ۳ امتیاز)
 • بهازاءچاپهرمقالهنفراولیانویسندهرابطدرمجلاتلیستسیاه (سامانهنوپا) ۵-  امتیاز
 • نفرغیرازاولیانویسندهغیررابطمقالاتISI : هرمقاله ۱ امتیاز IF +5/0      
 • نفرغیرازاولیانویسندهغیررابطمقالات PubMed یا Scopus: هرمقاله ۵/۰ امتیاز
 • بهازاءچاپهرمقالهنفرغیراولیانویسندهغیررابطدرمجلاتلیستسیاه (سامانهنوپا) ۵-   امتیاز

انتظار می رود حداقل ۷۵% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.
۲) استنادات علمی (حداکثر ۵ امتیاز)

 • میزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخیر: هر ارجاع، ۲۵/۰ امتیاز

ج) فناوری

 • ارائه و اجرای طرحهایفناورانه با ثبتاختراع (حداکثر هر طرح ۱۵ امتیاز به عنوان مجری اصلی و ۵ امتیاز برای همکار اصلی)
 • ارائه و اجرای طرحهایفناورانه بدون ثبتاختراع (حداکثر هرطرح۵ امتیاز برای عنوان مجری اصلی و ۳ امتیاز برای همکار اصلی)

توضیح: هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائیدیه شورای فناوری بوده و یا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.

د) جذب گرنت­

 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر ۴۰ میلیون ریال، ۱ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
 • گرنت بین­المللی: به ازای هر معادل ریالی گرنت ملّی، ۲ امتیاز (حداکثر ۱۵ امتیاز)

توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.

 
#

اشتراک این خبر در :