جدول زمانبندی شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون اختصاصی (شیوه نامه) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و مدارک مورد نیاز به همراه فرم مشخصات فردی در پیوست های زیر قابل مشاهده است:

پیوست ۱: جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش

پیوست ۲:  جدول زمانبندی مصاحبه کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش

پیوست ۳: مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه تخصصی

پیوست ۴: فرم مشخصات فردی داوطلب (صرفا برای داوطلبان دکتری تخصصی) 

 
#

اشتراک این خبر در :