در بند الف ماده ۱ از آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع هیات محترم دولت ، دانشگاههای مشمول پرداخت شهریه صرفا دانشگاهها و موسسات آموزشی شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور عنوان گردیده لذا پرداخت شهریه به دانشجویان خارج از کشور با منع قانونی مواجه بوده و میسر نمی باشد.

پرسش: آیا شهریه تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در واحد های بین الملل خارج از کشور مانند واحد بین الملل داخل کشور پرداخت می گردد ؟

پاسخ: خیر – برابر بند الف ماده ۱ از آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب هیات محترم دولت به شماره ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۸ ه- مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ دانشگاههای مستقر درداخل کشورایران که مورد تائید وزارتین باشند مشمول آئین نامه پرداخت شهریه می باشند بر این اساس پرداخت شهریه به واحد های بین الملل خارج از کشور میسر نمی باشد .

پرسش: آیا شهریه دوره های دکترا پژوهش محور توسط بنیادشهید و امور ایثارگران پرداخت می گردد؟

پاسخ: برابر بند های ۲ و ۵ از بخشنامه پذیرش دکترای تخصصی پژوهش محور مصوبه هیات رئیسه دانشگاه ۶۴۱۷۶/۱۰ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ هزینه و شهریه دانشجویان این دوره از محل اعتبارات طرح تحقیقاتی استاد راهنما پرداخت می گردد و یا داوطلبان مذکور می بایست دارای طرح برون دانشگاهی مصوب دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی باشند که هزینه آن از محل تامین اعتبار صورت گرفته توسط دستگاه مذکور که برای طرح مورد نظر، مصوب و در نظر گرفته شده است پرداخت گردد.ضمن اینکه برابر بند۳ از بخشنامه شماره ۵۰۱۱۵/۳۰ مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی تصریح گردیده ” شهریه هر ترم تحصیلی باید صرفا ً توسط استاد را هنما یا کارفرما حسب مورد به حساب واحد مجری واریز شود ” و در بند ۴ از همین بخشنامه قید گردیده است که” ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی پژوهش محور پس از بستن قرار داد رسمی و پرداخت شهریه مطابق بند ۳ انجام می گیرد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود “لذا پرداخت شهریه بعهده ، دانشجو نبوده و می بایست توسط استاد راهنما یا کارفرما که متقاضی اجرای پروژه تحقیقاتی دوره دکترای دانشجو می باشد پرداخت شود و ازآنجائیکه بنیاد مصداق هیچ یک از عناوین مذکور نمی باشد لذا امکان پرداخت شهریه توسط بنیاد میسر نمی باشد

پرسش: در مواردی دانشگاهها روزانه دولتی از دانشجویان دوره های روزانه که به دانشگاه دیگر میهمان می شوند شهریه دریافت می کنند آیا بنیاد این هزینه را پرداخت می کند ؟

پاسخ: با توجه به اینکه در بند الف ماده ۱ آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شماره ه ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۵۸ ه مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۵ دانشگاههای مشمول دریافت شهریه با ذکر نوع دانشگاهها شامل: موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی ،پیام نور،شبانه دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی شهریه بگیر تصریح گردیده است ، بنیاد صرفاً مکلف به پرداخت شهریه به دانشجوی غیر روزانه شاغل به تحصیل دانشگاههای شهریه پرداز می باشد .

پرسش: آیا بنیاد به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور شهریه تحصیلی پرداخت می کند؟ 

پاسخ: در بند الف ماده ۱ از آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شماره ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۵۸ ه مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۵ هیات محترم دولت ، دانشگاههای مشمول پرداخت شهریه صرفا دانشگاهها و موسسات آموزشی شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور عنوان گردیده لذا پرداخت شهریه به دانشجویان خارج از کشور با منع قانونی مواجه بوده و میسر نمی باشد.

 
#

اشتراک این خبر در :